• Mutfak Dolabý
  • Banyo Dolabý
  • Mermer Döþeme
  • Mantolama
  • Çatý Aktarma
  • Bahçe Düzenleme

Teras Kapama Etimesgut

Teras kapama Etimesgut; Teras kapama iþlemi nedir ve yapýlmasýnýn faydasý ne gibi katký saðlar? Öncelikle bunlarý izah etmekle baþlayacak olursak teras; apartmanlarýn en üst katýndaki evin bir bölümünün, bir nevi geniþ balkona çevrilmiþ açýk kýsýmlarýna denir.Teras kapama ise teras katta üstü açýk olan bölümlerin üstünün ahþap, cam veya baþka bir yapý malzemesiyle kapatýlmasýdýr. Teras kapatmanýn faydasý ise; Mevsim þartlarýnýn aðýr olduðu yerleþim alanlarýnda aþýrý yaðmur ve kar yaðýþlarý nedeniyle bina eklentilerinden veya saçaklardan akan sular diðer dairelere zarar verir. Teras kapatma yoluyla buna bir son verilecektir. Öncelikle teras daire olmak üzere, bina ýsýsýný korunmasýna katký saðlar. Soðuk havalarda soðuktan, sýcak havalarda da aþýrý sýcaktan koruyacaktýr. Teras kapatmanýn bir diðer faydasý yeni bir yaþam alaný saðlamasýdýr. Dekoratif olarak olsun, terasta ek yapý unsurlarýyla örneðin dinlenme odasý, kýþ bahçesi, terasta þömine, terasta barbekü uygulamalarý olsun, yaþama keyifli anlar katýlmasýný saðlayacaktýr.keyifli anlarý yaþayacaðýnýz teraslarda belli baþlý modellerde bulunmaktadýr. Genellikle cam teras kapatma, ahþap teras kapatma gibi kullanýlan malzemenin cinsine baðlý olarak deðiþmekle birlikte firmamýz ME-KA yapý dekorasyonun geliþtirmiþ olduðu özgün modeller de bulunmaktadýr. Ankara ile çevresinde 21 yýlý aþkýn süredir hizmet vermekte olan ME-KA yapý dekorasyon en iyi projelerle teras kapama alanýnda da sizlere hizmet vermekte. Mekanlar için birinci sýnýf kaliteli malzeme kullanarak alanýnda uzman ustalarýmýz ve mimarýmýz ile siz deðerli Ankara - Etimesgut müþterilerimize ince iþçilik, güler yüz, hýz, zamanlama ve nitelikli içeriði birbirinden harika tasarýmlarla dolu hizmetimizi sunmaktan gurur duyarýz. Siz deðerli müþterilerimizi memnun ve mutlu görmek bizim ilkelerimiz arasýnda yer almaktadýr. Düzensiz, kullanýþsýz teras ve balkonlara ME-KA yapý dekorasyon ile düzen geliyor. Bizimle harikalar yaratmak için numarayý tuþlamanýz yeterli olacaktýr. ÝLETÝÞÝM 05427638388 03124391733

Paylas Anahtar Kelimeler : Teras kapama Etimesgut