• Mutfak Dolabý
 • Banyo Dolabý
 • Mermer Döþeme
 • Mantolama
 • Çatý Aktarma
 • Bahçe Düzenleme

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • XPS Nedir?
 • Homojen hücre yapýsýna sahip, ýsý yalýtýmý yapmak amacýyla üretilen ve kullanýlan köpük malzemelerdir.XPSin hammaddesi olan polistren, Ekstrüzyon iþlemi ile hat boyunca istenilen kalýnlýkta çekilir.Sürekli bilgisayar kontrolünde yapýlan bu üretim sayesinde homojen balpeteði görünümünde, kararlý bir hücre yapýsý elde edilir.Hücreler bütün yüzlerinden birbirine baðlýdýr.Hava hücrelerin içine hapsedilmiþtir.Hareketsiz kuru hava ile; bilinen en mükemmel ýsý yalýtýmý saðlanmaktadýr.Hattan çýkan malzemenin yüzeyi, zýrhlý veya pürüzlü yüzey  olarak malzemenin kullanýlacaðý detaydaki ihtiyaçlar doðrultusunda yapýlandýrýlýr.Üretim teknolojisi sayesinde balpeteði görünümünde kararlý bir hücre yapýsý elde edilir.Bu yapý sayesinde Ekstrude Polistren malzemeler (XPS) bünyesine su almaz ve nemden etkilenmezler ve  diðer ýsý yalýtým malzemeleri ile kýyaslandýðýnda haklý bir üstünlüðe sahiptirler...
 • Mantolama Nedir?
 • Mantolama adý verilen Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri uzun yýllar öncesinden Avrupa ülkelerinde standartlarla çerçevelenmiþ ve enerji tasarrufu amaçlý kullanýlmaya baþlanmýþtýr.Ülkemize maalesef gecikmeli gelen bu tasarruf sistemi sebebi ile enerji satan bir ülke iken dýþarýdan enerji alan bir ülke konumuna gelmiþ bulunmaktayýz.Yerküre üzerindeki kaynaklarýn hýzla tüketildiði düþünüldüðünde tasarruf tedbirlerimizi almak için daha fazla gecikmememiz gerekliliði açýkça görülmektedir.
  Yapýlarýmýzda ýsýnma ve serinleme amaçlý kullandýðýmýz kombi,kalorifer,klima ve benzeri cihazlarýn sarf ettikleri enerji,mantolama tatbikatlarý ile %50 azaltýlabilmektedir.Eðer binalarýmýzýn temel ve çatýlarýnda da ýsý yalýtýmý yapýlmýþsa bu oran %60’lara kadar çýkacaktýr.Bu kadar önemli bir tasarrufun sadece kendi bütçelerimize deðil ülke ekonomisine de önemli katkýlar saðlayacaðý unutulmamalýdýr.Binalarýmýzda en önemli ýsý kayýplarý kolon ve kiriþlerden kaynaklanmaktadýr bu sebep ile iç duvarlarda yapýlacak Mantolama tatbikatlarý asla sonsuz ömürlü olamayacaktýr,dýþ cephede ve bina duvarlarýnýn tamamýný kaplamadýktan sonra Mantolama  sistemlerinde tatmin edici sonuç alýnamaz.Sistemin ana prensibi hiçbir aralýk kalmayacak þekilde yapýnýn dýþarýdan ýsý yalýtým levhalarý ile kaplanmasýdýr.
  Kolonlar,kiriþler,duvarlar,pencere merkezleri,çýkma altlarý bir bütün olarak mantolanmalý ve yapýnýn tamamý koruma altýna alýnmalýdýr.
  Doðru bir þekilde Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri ile kaplanan bir binanýn korozyon problemini bir daha yaþamayacaðýný,yaþýnýn sabitleneceðini ve mantolamanýn bina ömrü kadar hizmet verebileceðini unutmamamýz gerekmektedir.

 • Isý yalýtýmýnýn önemi nedir?
 • •Gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltmak ve çevre kirliliðini önlemek için ýsý yalýtýmý gereklidir.
  •Saðlýklý , rahat ve konforlu yaþam uygun ýsý ve nem þartlarýna sahip olan mekanlar da mümkündür.
  •Rutubetli alanlar, küf oluþmasý ve çatlamalar doðru yalýtým çözümünün uygulanmasý ile önlenebilir.