• Bahçe Düzenleme
  • Bahçe Düzenleme
  • Bahçe Düzenleme

Bahçe Düzenleme

Hepimiz doðal,yeþil bir ortamda kendimizi daha iyi hissederiz.Güzel bir çevre insan psikolojisi ,ruh saðlýðý ve bunun yanýnda beden saðlýðý üzerinde çok olumlu rol oynar.Güzel bir bahçe paha biçilmez bir nimettir. Özellikle büyük þehirlerde yaþayanlar için iyi tasarlanmýþ bir bahçe günün bütün stresini ve yorgunluðunu atmak için birebirdir.Bahçemizi kendimizde düzenleyebiliriz fakat bilinçsiz seçilmiþ bitkiler,hoþ olmayan bir dizayn bazen dinlendirmek yerine insaný yorabilirde.Ýyi bir bahçe yapmak için bitkileri tanýmalý,uygulama için teknik bilgiler edinmeliyiz yada bu iþi bilen birisine baþvurup bahçemizin dizaynýný yaptýrmalýyýz.Firmamýzýn temel prensibi;Yaþanabilir,estetik ve doðal yeþil alanlar tesis etmek,bu alanlarýn devamlýlýðýný sürdürebilmeleri amacýyla gerekli olan (teknik yada iþçilik anlamýnda)desteði saðlamaktýr.Gerek proje,gerek uygulama ve gerekse bakým hizmetleri ile ilgili taleplerinizi karþýlýyoruz.Bahçe tasarýmý yanýnda hazýr rulo çim,otomatik sulama, bahçe topraðý,çocuk oyun alanlarý tesisi,sert zemin uygulamalarý gibi birçok talebinize karþýlýk veriyoruz.Bahçenizden alacaðýnýz keyif strese dönüþmesin!Bahçenizle biz ilgilenelim siz keyfini çýkarýn!