• Cephe Boyama

Cephe Boyama

Bir yapý­nýn içi ne kadar güzel olursa olsun dýþý bek­len­ti­lere cevap ver­mi­yorsa, iste­ni­len þýklýða ve moder­nizme ula­þa­ma­mýþ demek­tir. Bu nedenle yapý­la­rýn içle­ri­nin bakýmlý olmasý kadar dýþ cep­he­le­ri­nin de bakýmlý olmasý gerekir.Dýþ cep­he­leri gös­te­ren çoðu zaman yapý­lan boya olmuþ­tur.Yapý­larda dýþ cephe boya­larý ne kadar kali­teli ise yapý­larda o kadar gör­teriþli bir hale gel­mek­te­dir.Dýþ cephe boyasý yap­mak aslýnda sanýl­dýðý kadar kolay deðil­dir. Ýþlem basa­mak­larý ara­sýnda ilk ola­rak boya yapý­la­cak yüze­yin temiz­len­mesi gere­kir. Yüzey üzerin­deki kabar­ma­lar ya da tortu par­ça­larý dökül­me­diði tak­tirde uygu­la­nan boya­nýn yüzeye tutucu etkisi aza­la­bil­mek­te­dir. Bunun yanýnda eðer ona­rým gere­ken yer­ler varsa bun­la­rýn da mut­laka gerekli bir bakýmdan geçi­ril­mesi gerek­mek­te­dir. Ayrýca boya öncesi yüzey üzerinde her­hangi bir kireç­lenme mev­cutsa su bazlý boya kul­la­nýl­masý gerekmektedir. Bunun yanýnda ikinci kat boya öncesi uygu­la­nan boya­nýn kuru­masý için iyice bek­len­mesi boyanýn daha iyi sonuç vermesi için þarttýr.