• Kanalizasyon
  • Kanalizasyon

Kanalizasyon

Atýk su ve temiz su tesisatý sorunlarý mý yaþýyorsunuz? Binanýzda,fabrikanýzda,sitenizde,konutunuzda ya da iþ yerinizde problemli atýk su hatlarýna ve bunlarý þehir ana su hatlarýna baðlayan kanallara ait problemlerinizi yüksek teknolojili alet ve araçlarýmýzla kazmadan,kýrýp dökmeden,çevreye en az zarar verecek þekilde tespit ediyor,yine son teknoloji malzeme ve araçlar kullanarak çalýþýr hale getiriyoruz.Her çapta beton,büz,pvc,korige boru döþenmesi, rögar yapýmý, makine ile kazým, kompresörle kýrým,el ile kazým,tünel kazý hizmetleri verilmektedir.Kanalizasyon,wc,banyo,mutfak týkanýklýklarýnda,yerleþim katlarý arasýnda imalattan ya da týkanmalardan dolayý oluþan sýzýntýlarýn tespiti,uygun müdahale,izolasyon ve çalýþmalar sonrasý dezenfekte hizmetleri,kanal,lavabo ve klozet týkanýklýklarýnýn giderilmesi,süzgeç ve atýk su hatlarýnýn temizlenmesi,su kaçaklarýnýn ve su sýzýntýlarýnýn tespit edilip tamir edilmesi,teknolojik ekipman ve uzman kadro ile kýrmadan,sökmeden etkin çözüm...Arayýn sýkýntýlarýnýza çözüm sunalým.