• Karo - Mermer
  • Karo - Mermer

Karo - Mermer

"Boyutlandýrýlmýþ Taþ” olarak bilinen mermerin tanýmý bilimsel ve ticari anlamda olmak üzere iki farklý þekilde yapýlmaktadýr. Bilimsel anlamda mermer:Kireçtaþý,dolomitik kireç taþý gibi kayaçlarýn,ýsý ve basýnç altýnda metamorfizmaya uðramasý sonucunda yeniden kristalleþmesi ile oluþan metamorfik bir kayaçtýr.Ana mineralojik bileþen kalsitdir.Tali mineraller ise kuvars, hematit,pirit, klorit gibi minerallerdir. Renkleri genellikle beyaz ve gri olmaktadýr.Tali mineralin cinsine göre rengi sarý,kýrmýzý,mor,yeþil,siyah vs. olabilmektedir.Ticari anlamda mermer:Blok verebilen,kesilip iþlenebilen,cilalandýðýnda parlayan,dayanýklý her türlü kayaca mermer adý verilir.Kayacýn cinsi ve içeriði ne olursa olsun,iyi cila kabul ettikleri takdirde mermer olarak kabul edilirler.Tektonik breþ,traverten ve oniksler baþta olmak üzere granit,siyenit,diyabaz,gabro,andezit gibi kayaçlar ticari olarak mermer kabul edilirler.