Merdiven Baþý Boyama, Fasarit

Özellikleri ve Tatbiki;Tavan duvar ve bölme duvarlarýndaki sýva hatalarýndan oluþan pürüzler,küçük engebeler ve kýl çatlaklarýndan oluþan görüntü bozukluklarýný,tavanlardaki ýþýk yansýmalarýndan oluþan çirkin görüntüleri %80 oranýnda yok etmesinden baþka,yüksek tavanlarda(Düðün ve Konferans salonlarýnda)ses ve müzik akustiðini en aza indirdiði kanýtlanmýþtýr.Bunun yanýnda,daire,büro,ofis, maðaza,otel lobileri,düðün salonlarý,konferans salonlarý,her türlü oda koridor,merdiven kovalarý (merdiven boþluðu)gibi her türlü zemine,isteðe baðlý renk çeþit ve irilikte tatbik edilir.Kimyasal analizlerinde hiçbir petrol atýðýna rastlanmadýðý için saðlýk açýsýndan tüm boya çeþitlerinden daha saðlýklýdýr.Uygulanmasý;Zemin boyasý eski ise kazýnýp temizlendikten sonra çoðunlukta beyaza boyanýp,kapý,tencere lamba,abayuf avize,dekoratif amaçlý yapýlan kartonpiyer tavan göbeði gibi yerlerin naylonla örtülüp bantlarla kapatýlmasýndan sonra kýsa sürede komprasörle tatbik edilir.Tatbik edilen zeminlerde bu çalýþmalar uygulanmaz ise cins nitelik ve kalitede olmayacaðý için bizleri tercih etmeli,sýradan tecrübesiz kiþilere itibar etmemelisiniz.