• Su Tesisatý
  • Su Tesisatý
  • Su Tesisatý

Su Tesisatý

Su tesisatý ME-KA Dekorasyon, uzmanlýðýný yýllarýn kazandýrdýðý deneyimle birleþtirmiþ, teknolojinin tüm getirilerini müþterilerine aktarmayý baþarmýþ ve müþterilerinde oluþturduðu güvenle hem çalýþma sahasýný hem de hizmet götürdüðü hane ve iþ yeri sayýsýný arttýrmýþtýr.Ev ve iþ yerlerinde yaþanan her türlü tesisat sorununa hýzlý ve yerinde müdahale eden ME-KA dekorasyon, mutfaktan banyoya, sýhhi tesisattan kalorifer ve yangýn hattýna kadar geniþ servis potansiyeliyle müþteri memnuniyetini ön plana çýkarmýþtýr.Genel baþlýklarla sýraladýðýmýz sorunlar dýþýnda her türlü tesisat sorununda ya da yeni bir eþya aldýnýz ve kurulumu gerekiyor. Mevcut tesisatýnýzýn uygun olup olmadýðýný bilmiyorsunuz.ME-KA Dekorasyon sizin için tecrübeyi, uzmanlýðý ve hizmeti sizin ayaðýnýza getiriyor.