• Cephe Boyama

Cephe Boyama

Bir yapı­nın içi ne kadar güzel olursa olsun dışı bek­len­ti­lere cevap ver­mi­yorsa, iste­ni­len şıklığa ve moder­nizme ula­şa­ma­mış demek­tir. Bu nedenle yapı­la­rın içle­ri­nin bakımlı olması kadar dış cep­he­le­ri­nin de bakımlı olması gerekir.Dış cep­he­leri gös­te­ren çoğu zaman yapı­lan boya olmuş­tur.Yapı­larda dış cephe boya­ları ne kadar kali­teli ise yapı­larda o kadar gör­terişli bir hale gel­mek­te­dir.Dış cephe boyası yap­mak aslında sanıl­dığı kadar kolay değil­dir. İşlem basa­mak­ları ara­sında ilk ola­rak boya yapı­la­cak yüze­yin temiz­len­mesi gere­kir. Yüzey üzerin­deki kabar­ma­lar ya da tortu par­ça­ları dökül­me­diği tak­tirde uygu­la­nan boya­nın yüzeye tutucu etkisi aza­la­bil­mek­te­dir. Bunun yanında eğer ona­rım gere­ken yer­ler varsa bun­la­rın da mut­laka gerekli bir bakımdan geçi­ril­mesi gerek­mek­te­dir. Ayrıca boya öncesi yüzey üzerinde her­hangi bir kireç­lenme mev­cutsa su bazlı boya kul­la­nıl­ması gerekmektedir. Bunun yanında ikinci kat boya öncesi uygu­la­nan boya­nın kuru­ması için iyice bek­len­mesi boyanın daha iyi sonuç vermesi için şarttır.